Tüm vds ürünlerimizde yıllık satın alımda 10 ay öde, 2 ay ücretsiz kullan.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

İfade eder.

VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, fark yaratan, yarışmacı, program ortağı ve çalışan sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen YamanHosting tüzel kişiliği tarafından belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KVKK’nın 4., 5. ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Kurallarına uygun bir şekilde YamanHosting’in aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

YamanHosting’in faaliyetleri;

İşbu kapsamda işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat gereği 5 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 5 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 5 yılın dolumunu müteakip 90 gün içinde imha edilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, YamanHosting’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, yöneticiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, YamanHosting tarafından;

Gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak YamanHosting’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen 9 maddelik haklarınız ile ilgili YamanHosting’e destek sistemi üzerinden başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 15 (ON BEŞ) iş günü içerisinde yanıt verilecektir.